ORGANIZATOR

Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE)

sie-stronajest stowarzyszeniem non profit, które powstało w 1990 roku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego.

SIE prowadzi działania wspierające budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz ekologii, ochrony różnorodności biologicznej i dziedzictwa przyrodniczego; budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju; prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju; prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów.
Od 2000 roku SIE prowadziło wiele kampanii i projektów, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej i działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody m.in.:
- Genetycznie Modyfikowane Organizmy (GMO) zagrożeniem dla bioróżnorodności Polski,
- Kurpiowski model bioróżnorodności,
- Wirydarz Polski,
- Nowe polskie sady dawnych odmian,
- Ogrody klasztorne ? centra różnorodności biologicznej,
- Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej,
- Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią,
- ESTO ? nowy zawód europejski specjalista tradycyjnych sadów.

SIE był inicjatorem

oddolnego utworzenia wielu partnerstw społeczno-publicznych realizujących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zorganizowano kilkaset szkoleń, kilkadziesiąt seminariów i konferencji, w tym międzynarodowych. Oblicza się, że wzięło w nich udział ponad 10 000 osób reprezentujących m.in. instytucje publiczne, instytuty naukowe, lokalne samorządy i organizacje pozarządowe.

SIE zrealizował

również wiele projektów międzynarodowych związanych z promowaniem rolnictwa ekologicznego, produktu lokalnego i tradycyjnego, rolniczej bioróżnorodności i zasad ekoturystyki. Partnerami w tych projektach są organizacje i instytucje z Belgii, Węgier, Francji, Turcji, Niemiec, Austrii, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Estonii, Łotwy. Udziela również wsparcia organizacjom ekologicznym w Mołdawii, Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Armenii.

SIE wydaje

ulotki, publikacje tematyczne, plakaty, raporty, płyty i filmy edukacyjne.

Zespół składa się z doświadczonych ekspertów (wykształcenie socjologiczne, przyrodnicze, rolnicze, edytorskie, dziennikarskie) i koordynatorów.

SIE współpracuje

z organizacjami pozarządowymi, instytutami, samorządami na szczeblu lokalnym i centralnym.

Strona www: sie.org.pl„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi