KONFERENCJA

III Europejska Konferencja Ekoturystyczna jest międzynarodowym spotkaniem osób zaangażowanych w rozwój turystyki pod znakiem ekologii i zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich. Jest platformą wymiany doświadczeń i i dobrych praktyk. Sama ekoturystyka zbudowana jest na trzech filarach: Naturze, Kulturze, Lokalnej Społeczności. Ekoturystyka od ponad dwudziestu lat jest najszybciej rozwijającą się gałęzią turystyki, w Polsce od kilku lat. Z racji braku własnych doświadczeń należy wykorzystać wiedzę i pomysły już znane w innych krajach.

W Polsce na terenach wiejskich dobrze rozwinięta jest agroturystyka i turystyka wiejska, a Polacy chętnie korzystają z oferty pobytu na wsi w gospodarstwach rolnych. Jest to także bardzo podstawowa i nieskomplikowana forma wypoczynku, niewymagająca dużych nakładów finansowych. Rozwinięciem agroturystyki może być ekoturystyka, która jest skierowana do turystów bardziej świadomych, dbających o Naturę, interesujących się lokalną Kulturą. Przy umiejętnym i nieinwazyjnym wykorzystaniu lokalnych zasobów, ekoturystyka może stać się znaczącą częścią polskiej turystyki na terenach wiejskich. Podniesienie standardów, uwrażliwienie lokalnych społeczności na szczególną rolę polskiego krajobrazu oraz zrównoważone wykorzystanie lokalnych zasobów z pewnością przyczynią się do popularyzacji idei ekoturystyki oraz podniesienia świadomości naturalnego bogactwa naszego kraju.

Tematami przewodnimi III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej są:

  • zmiany klimatu i ich wpływ na turystykę oraz wpływ turystyki na klimat,
  • kwestie zdrowia, turystyki zdrowotnej, turystyki dla odbiorców zainteresowanych przeżywaniem Natury niż jej konsumpcją.
  • finanse i kryzys finansowy oraz związane z tym kwestie dostępności środków finansowych, świadome inwestowanie, marketing
  • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i sytuacja lokalnych społeczności.

Wykłady będą prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w działaniach na rzecz ekoturystyki, turystyki zrównoważonej, turystyki świadomej. To jedne z najciekawszych głosów w Europie. Zapraszamy do sekcji Wykładowcy.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi